นิสิต

ปฏิทินการศึกษา

27 ก.ค. – 31 ส.ค.65 วันสุดท้ายของการขอถอนวิชาเรียน
8 – 12 ส.ค.65 นิสิตกรอกแบบประเมินการสอนผ่านเว็บ ครั้งที่ 1
13 – 21 ส.ค.65 วันสอบกลางภาค

อาจารย์

 

รับสมัครงาน – จัดซื้อจัดจ้าง