แนะแนวการศึกษาเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แนะแนวการศึกษาเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ku az1 az2 az3 az4 Caption Text1 oh

2565

28 มกราคม 2565  โรงเรียนสตรีวิทยา 2
26 มกราคม 2565  โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
25 มกราคม 2565  โรงเรียนหนองฉางวิทยา
24 มกราคม 2565  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
18 มกราคม 2565  โรงเรียนราชวินิต บางเขน
17 มกราคม 2565  โรงเรียนปรินส์รอยเยลส์วิทยาลัย
14 มกราคม 2565  โรงเรียนสตรีภูเก็ต
11 มกราคม 2565  โรงเรียนราชวินิต มัธยม

งานพัฒนาการรับเข้าศึกษา ฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา 02-1180112 02-1180100 ต่อ 8205-6 หรือ 8046-8051

          

Total Page Visits: 2321
Total Page Visits: 2321