โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดทำรายวิชาและชุดวิชาออนไลน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดทำรายวิชาและชุดวิชาออนไลน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดทำรายวิชาและชุดวิชาออนไลน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการนำร่องดำเนินการในรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก
เช่น รายวิชาพื้นฐาน วิชาบริการกลาง จำนวน 20 วิชา/ชุดวิชา
ในวงเงินไม่เกินวิชา/ชุดวิชาละ 70,000 บาท

Download

สบศ.มก.01_01_เกณฑ์โครงการการเรียนการสอนออนไลน์_2_2564
สบศ.มก.01_02_ใบสมัครโครงการการเรียนการสอนออนไลน์_2_2564
สบศ.มก.01_00_โครงการการเรียนการสอนออนไลน์

หลักการและเหตุผล

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีนโยบายสนับสนุนงบประมาณการพัฒนารายวิชาและชุดวิชา รวมทั้งเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้คณะ วิทยาลัย และวิทยาเขตได้มีการปรับปรุงและสร้างรายวิชาและชุดวิชาที่มีนิสิตลงทะเบียนเรียนเป็นจำนวนมากในรายวิชาพื้นฐานและวิชาบริการกลางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อช่วยให้นิสิตสามารถติดตามและศึกษาเนื้อหาที่เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรให้มีการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณพัฒนารายวิชาและชุดวิชาเพื่อส่งเสริมให้การพัฒนาระบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดโครงการเพื่อให้คณะ วิทยาลัยและวิทยาเขตเสนอโครงการพัฒนารายวิชาและชุดวิชาออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเพื่อเป็นการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน และการสอบสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป

 

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกคณะ วิทยาลัย และวิทยาเขต