โครงการพัฒนาหลักสูตรเศรษฐกิจแนวใหม่ (BCG) ระดับปริญญาตรี และ/หรือ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการพัฒนาหลักสูตรเศรษฐกิจแนวใหม่ (BCG) ระดับปริญญาตรี และ/หรือ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการพัฒนาหลักสูตรเศรษฐกิจแนวใหม่ (BCG) ระดับปริญญาตรี และ/หรือ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการนำร่องดำเนินการในคณะ/วิทยาลัยและวิทยาเขตที่มีความพร้อม
มีศักยภาพในการดำเนินการ จำนวน 30 หลักสูตร ในวงเงินหลักสูตรละไม่เกิน 50,000 บาท

Download

สบศ.มก.02_00_โครงการพัฒนาหลักสูตรเศรษฐกิจแนวใหม่_bcg
สบศ.มก.02_01_เกณฑ์โครงการพัฒนาหลักสูตรเศรษฐกิจแนวใหม่_bcg_2_2564
สบศ.มก.02_02_ใบสมัครโครงการพัฒนาหลักสูตรเศรษฐกิจแนวใหม่_bcg_2_2564

หลักการและเหตุผล

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีนโยบายสนับสนุนงบประมาณพัฒนาหลักสูตรเศรษฐกิจแนวใหม่ (BCG) ระดับปริญญาตรี และ/หรือ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการสร้างหลักสูตรเศรษฐกิจแนวใหม่ (BCG) ประกอบด้วย เศรษฐกิจหลัก 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และ เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ และตอบสนองนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรให้มีการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณพัฒนาการสร้างหลักสูตรเศรษฐกิจแนวใหม่ (BCG) ประกอบด้วย เศรษฐกิจหลัก 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และ เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศดังกล่าว จึงได้จัดโครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณะ วิทยาลัย และวิทยาเขตเสนอโครงการพัฒนาการสร้างหลักสูตรเศรษฐกิจแนวใหม่ (BCG) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป

 

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างและพัฒนาหลักสูตรเศรษฐกิจแนวใหม่ (BCG) ประกอบด้วย เศรษฐกิจหลัก 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และ เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกคณะ วิทยาลัย และวิทยาเขต