ความพึงพอใจผู้รับบริการ

ฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา      2565
ฝ่ายทะเบียนและบริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ   2565
ฝ่ายบริการวิชาศึกษาทั่วไป                                2565