KU-RU Mobile App แจ้งเตือนข่าวสารประกาศสำหรับนิสิต มก.

KU-RU (คูรู)

ku-ru

KU-RU  Mobile App  สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ทุกวิทยาเขต
ทันทุกข่าวสารและเหตุการณ์ รวมถึงผู้ปกครอง ผู้เรียนโครงการเรียนล่วงหน้าของ มก. อาจารย์และบุคลากร ก็ใช้งานได้ โดยมีข้อกำหนดดังนี้

  1. นิสิต อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่กรอกประวัติและได้ Account KU-Google ของมก. แล้ว ให้ใช้  @ku.th ในการ login โดยกดเข้าระบบที่
  2. นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อ ผู้ปกครองของนิสิต นักเรียนโครงการเรียนล่วงหน้าของ มก. และบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่ต้องการทราบข่าวสารจากทาง มก. ให้ลงทะเบียนโดยใช้

ดาวน์โหลด KU-RU App ได้ที่นี่


พัฒนาโดย สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ registrar@ku.ac.th