ฐานข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

หลักสูตรปริญญาตรี อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
วท.บ. ฟิสิกส์ 2566 (แบบแยก)
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 2565

2560

วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2554*
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2565

2561

2560*
2555*
2550*
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2561
2559*
2554*
วท.บ. เคมี 2561
วท.บ. วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลและคณิตศาสตร์ประกันภัย

(ชื่อเดิม วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์)

2565

2560

 

วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเคมีประยุกต์

วท.บ. วิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล

2566 ( 65)

2566 ( 65)

*หลักสูตรร่วม

หลักสูตรปริญญาโท อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
วท.ม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 2564

 

หลักสูตรปริญญาเอก อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์