ฐานข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมบริการ

หลักสูตรปริญญาตรี อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2567
2559
บธ.บ. การจัดการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ 2567
บธ.บ. การสร้างสรรค์การบริการเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว

(เดิม คือ นวัตกรรมการท่องเที่ยว)

2560
บธ.บ. การจัดการธุรกิจการบิน 2565

2560

บธ.บ. การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

(เดิม คือ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)

2560
บธ.บ. การโรงแรมและภัตตาคาร 2565

2560

 

หลักสูตรปริญญาโท อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์

 

หลักสูตรปริญญาเอก อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์