คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

หลักสูตรปริญญาตรี รับทราบ จาก สป.อว. อนุมัติ จาก สภา มก. รับทราบ จาก ก.ค.ส. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 2560
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2554*
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2561
2560*
2555*
2550*
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2561
2559*
2554*
วท.บ. เคมี 2561
วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2560
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรปริญญาโท รับทราบ จาก สป.อว. อนุมัติ จาก สภา มก. รับทราบ จาก ก.ค.ส. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
หลักสูตรปริญญาเอก รับทราบ จาก สป.อว. อนุมัติ จาก สภา มก. รับทราบ จาก ก.ค.ส. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์

*หลักสูตรร่วม