• คำตอบที่ 1

  ได้ โดยอาจจะจัดทำเป็นประกาศภายในของคณะ (ตามข้อบังคับข้อ 9.2)

  สำนักบริหารการศึกษา
 • คำตอบที่ 1

  ไม่ได้ จะให้ตามชื่อ – นามสกุล ขณะที่เรียนอยู่ ให้ใช้ใบเปลี่ย

  สำนักบริหารการศึกษา
 • คำตอบที่ 1

  ถ้ามี F อยู่จะจบการศึกษาไม่ได้ เว้นแต่วิชาที่ได้ F เป็นเลือก

  สำนักบริหารการศึกษา
 • คำตอบที่ 1

  ขอจบได้ แต่ไม่มีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ประกาศสภามห

  สำนักบริหารการศึกษา
 • คำตอบที่ 1

  ขอได้ แต่จะได้เป็นใบแทน ไม่มีลายเซ็นจริง

  สำนักบริหารการศึกษา
 • คำตอบที่ 1

  ไม่ได้ ต้องเรียนในคณะใหม่อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาปกติ ยกเว้นย

  สำนักบริหารการศึกษา
 • คำตอบที่ 1

  ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม GPA เท่านั้น (ตามข้อบังคับข้อ 13.5.41)

  สำนักบริหารการศึกษา
 • คำตอบที่ 1

  ถ้ามี F อยู่จะจบการศึกษาไม่ได้ เว้นแต่วิชาที่ได้ F เป็นเลือก

  สำนักบริหารการศึกษา