คำตอบที่ 1

ขอได้ แต่จะได้เป็นใบแทน ไม่มีลายเซ็นจริง