คำตอบที่ 1

ไม่ได้ ต้องเรียนในคณะใหม่อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาปกติ ยกเว้นย้ายกลับคณะเดิมไม่ต้อง 4 ภาคการศึกษา ก็ได้ (ตามข้อบังคับข้อ 16.1.4)