คำตอบที่ 1

ไม่ได้ จะให้ตามชื่อ – นามสกุล ขณะที่เรียนอยู่ ให้ใช้ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุลแนบ เมื่อเอาไปใช้