คำตอบที่ 1

ถ้ามี F อยู่จะจบการศึกษาไม่ได้ เว้นแต่วิชาที่ได้ F เป็นเลือกเสรี จะไม่แก้ F ก็ได้แต่ต้องเอารายวิชาอื่นที่หน่วยกิตเท่ากันมาทดแทน (ตามข้อบังคับข้อ 26.2)