คำตอบที่ 1

ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม GPA เท่านั้น (ตามข้อบังคับข้อ 13.5.41)