คำตอบที่ 1

ได้ โดยอาจจะจัดทำเป็นประกาศภายในของคณะ (ตามข้อบังคับข้อ 9.2)