คำตอบที่ 1

ขอจบได้ แต่ไม่มีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 22 กันยายน 2548)