ฐานข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

หลักสูตรปริญญาตรี อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 2565

2560

 

2555

 

หลักสูตรปริญญาโท อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 2564
2559
วท.ม. แอทเลติกเทรนนิ่งและวิทยาศาสตร์การเคลี่อนไหว 2563

 

หลักสูตรปริญญาเอก อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ปร.ด. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 2564
2559
ปร.ด. แอทเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลี่อนไหว (สภาฯ อนุมัติปิดหลักสูตร เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2566) 2563