หลักสูตรรับรอง

บางเขน

Agri

เกษตร

Agro

อุตสาหกรรมเกษตร

Econ

เศรษฐศาสตร์

Bus

บริหารธุรกิจ

Edu

ศึกษาศาสตร์

Eng

วิศวกรรมศาสตร์

Arch

สถาปัตยกรรมศาสตร์

Fish

ประมง

Forest

วนศาสตร์

Hum

มนุษยศาสตร์

Sci

วิทยาศาสตร์

Soc

สังคมศาสตร์

Vet

สัตวแพทยศาสตร์

Vettech

เทคนิคการสัตวแพทย์

Envi

สิ่งแวดล้อม

SIS

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

วิทยาเขตกำแพงแสน

Agr_KPS

เกษตร กำแพงแสน

Eng_KPS

วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Edu_KPS

ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

Flas_KPS

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

Sps_KPS

วิทยาศาสตร์การกีฬา

วิทยาเขตศรีราชา

Ms_SRC

วิทยาการจัดการ

Sci_SRC

วิทยาศาสตร์ ศรีราชา

Ims_SRC

พาณิชยนาวีนานาชาติ

Eng_SRC

วิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

Econ_SRC

เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร

Fna_CSC

ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

Kuse_CSC

วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

Fph_CSC

ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

Health_CSC

สาธารณสุขศาสตร์

สถาบันสมทบ

BCNNV

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

irrigation

วิทยาลัยการชลประทาน