คำเตือน: โควตา TCAS 1/2567 รับเฉพาะ นักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2567 ที่จะขึ้นปี 1 ในปีการศึกษาหน้าเท่านั้น (ผู้ที่ซิ่วและ Gap Year ไม่สามารถยื่นโควตาได้ แต่เรียนเพื่อไว้โอนเกรดได้)

คะแนนสอบที่สามารถยื่น TCAS 1/2567 โครงการเรียนล่วงหน้าได้ มาจากการเรียนการสอนภายใน 3 ปี (รุ่นก่อนหน้านี้คะแนนหมดอายุแล้ว)

รุ่นที่ 17/1 , 17/2 , 17/3 , 18/1 , 18/2 , 18/3, 19/1 , 19/2 , 19/3

คุณสมบัติของผู้ที่จะยื่นโควตา TCAS 1 โครงการเรียนล่วงหน้าฯ

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
1.2 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
1.3 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ตามเกณฑ์ที่แต่ละคณะ/สาขาวิชากำหนดไว้ ตามเอกสารแนบท้ายนี้
1.4 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไป โดยเคร่งครัดทุกประการ
1.6 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
1.7 ไม่เป็นคนวิกลจริต
1.8 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2567 หรือเทียบเท่า ตามเกณฑ์ที่แต่ละคณะ/สาขาวิชากำหนดไว้ ตามเอกสารแนบท้ายนี้ ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยไม่มีประวัติการทุจริตการสอบในรายวิชาต่าง ๆ ของโครงการฯ และมีผลการเรียนรายวิชาของโครงการฯ ที่ยังไม่หมดอายุ อยู่ในเกณฑ์ที่แต่ละคณะ/สาขาวิชากำหนดไว้ ตามเอกสารแนบท้ายนี้

3. คณะ และจำนวนที่รับเข้าศึกษา
กำหนดรับเข้าศึกษา จำนวน 791 คน รายละเอียด ตามเอกสารแนบท้ายนี้

4. การเลือกคณะหรือสาขาวิชา
ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้สูงสุด 4 อันดับ โดยเรียงตามลำดับความต้องการก่อนหลังและไม่ซ้ำกัน

การรับนักเรียนในโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2567 เพื่อเข้าศึกษาในสังกัดคณะวิชาต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2568 (แก้ไขครั้งที่ 4)

ดาวน์โหลด

หมายเหตุ

ประกาศเกณฑ์ฯ TCAS 1/2568 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
ปรับปรุงข้อมูล ครั้งที่ 1 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 (เพิ่มสาขาที่คณะฯ ส่งมาเพิ่มเติม)
ปรับปรุงข้อมูล ครั้งที่ 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 (เพิ่มสาขาที่คณะฯ ส่งมาเพิ่มเติม และแก้ไขจำนวนในใบปะหน้า)
ปรับปรุงข้อมูล ครั้งที่ 3 วันที่ 6 มีนาคม 2567 (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์เพิ่มวิชาที่ให้เลือกในการยื่นเข้าสาขา)
ปรับปรุงข้อมูล ครั้งที่ 4 วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 (ปรับข้อความระบุการเทียบโอนวิชาการเขียนแบบ สำหรับบางหลักสูตร)