การรับนักเรียนในโครงการฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเข้าศึกษาในสังกัดคณะวิชาต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2564

คุณสมบัติของผู้ที่จะยื่นใช้สิทธิ์โควตาการรับเข้าศึกษาพิเศษในปีการศึกษา 2564 รอบ TCAS รอบที่ 1/2564 (Portfolio) โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2563 ซึ่งจะจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษานี้ ผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมาก่อนหน้านี้แล้วไม่มีสิทธิ์ในการยื่นใช้สิทธิ์โควตาฯ ตามที่ประกาศนี้
  2. ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาในแผนการเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า โดยให้ถือเอาจากจำนวนหน่วยกิตที่นักเรียนได้รับเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 4 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2) ต้องมีหน่วยกิตของรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ค 3xxxx หรือเทียบเท่า) และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ว 3xxxx หรือเทียบเท่า) รวมกันแล้วมีจำนวนหน่วยกิตอย่างน้อย 12 หน่วยกิต และ ผลการเรียนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกลุ่มวิชาดังกล่าว 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยไปกว่า 2.75
  3. มีผลการเรียนรายวิชาของโครงการฯ ที่ยังไม่หมดอายุ อยู่ในเกณฑ์ที่แต่ละสาขาวิชากำหนดไว้ ตามตารางด้านล่างนี้ โดยระบบจะเลือกผลการเรียนที่ดีที่สุดที่ยังไม่หมดอายุให้โดยอัตโนมัติ
  4. สามารถเลือกอันดับสาขาวิชาต่าง ๆ ได้ไม่เกิน 4 อันดับ
  5. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 และเกณฑ์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS 2564) กำหนด ซึ่งสามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ https://admission.ku.ac.th
คณะวิชา สาขาวิชา เงื่อนไขเพื่อมีสิทธิ์ยื่นคะแนนฯ จำนวนรับไม่เกิน (คน)
ส่วนกลางบางเขน
คณะเกษตร 1. คหกรรมศาสตร์
2. เคมีการเกษตร
3. วิทยาศาสตร์เกษตร
4. เกษตรเขตร้อน
5. อาหาร โภชนาการ และการกำหนดอาหาร
6. การจัดการศัตรูพืชและสัตว์
7. สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
สามารถเลือกเรียนวิชา เคมี และ/หรือ ชีววิทยา โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 1 วิชา ที่ผลสอบไม่ต่ำกว่า C
หรือ
– ทั้ง 2 วิชา มีผลสอบแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า D
2
1
4
1
1
1
1
8. เทคโนโลยีระบบเกษตร สามารถเลือกเรียนวิชา คณิตศาสตร์ เคมี และ/หรือ ฟิสิกส์ โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 1 วิชา ที่ผลสอบไม่ต่ำกว่า C
หรือ
– ต้องมีอย่างน้อย 2 วิชา ที่ผลสอบแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า D
1
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 1. เทคนิคการสัตวแพทย์
2. การพยาบาลสัตว์
ให้เรียนวิชา เคมี และ ชีววิทยา โดย
– ทั้ง 2 วิชา มีผลสอบแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C
5
5
คณะประมง (เลือกสาขาวิชาหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 1) สามารถเลือกเรียนวิชา คณิตศาสตร์ เคมี หรือ ชีววิทยา โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 1 วิชา ที่ผลสอบไม่ต่ำกว่า C
15
คณะวนศาสตร์ (เลือกสาขาวิชาหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2) สามารถเลือกเรียนวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และ/หรือ ฟิสิกส์ โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 2 วิชา ที่ผลสอบแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C
10
คณะวิทยาศาสตร์ 1. คณิตศาสตร์ 1. ให้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดย
– มีผลสอบไม่ต่ำกว่า B+ และ
2. สามารถเลือกเรียนวิชา เคมี ชีววิทยา หรือ ฟิสิกส์ โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 1 วิชา มีผลสอบไม่ต่ำกว่า C+
3
2. เคมี
3. เคมีบูรณาการ (นานาชาติ)
1. ให้เรียนวิชาเคมี โดย
– มีผลสอบไม่ต่ำกว่า C+ และ
2. สามารถเลือกเรียนวิชา คณิตศาสตร์ ชีววิทยา หรือ ฟิสิกส์ โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 1 วิชา มีผลสอบไม่ต่ำกว่า C
3
5
4. เคมีอุตสาหกรรม 1. ให้เรียนวิชาเคมี โดย
– มีผลสอบไม่ต่ำกว่า B+ และ
2. สามารถเลือกเรียนวิชา คณิตศาสตร์ หรือ ฟิสิกส์ โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 1 วิชา มีผลสอบไม่ต่ำกว่า B
5
5. จุลชีววิทยา
6. พฤกษศาสตร์
ให้เรียนวิชาเคมี และ ชีววิทยา โดย
– วิชาเคมี มีผลสอบไม่ต่ำกว่า C และ
– วิชาชีววิทยา มีผลสอบไม่ต่ำกว่า C+
5
7. ชีวเคมี ให้เรียนวิชาเคมี และ ชีววิทยา โดย
– วิชาเคมี มีผลสอบไม่ต่ำกว่า C+ และ
– วิชาชีววิทยา มีผลสอบไม่ต่ำกว่า C
5
8. พันธุศาสตร์ 1. ให้เรียนวิชาชีววิทยา โดย
– มีผลสอบไม่ต่ำกว่า B และ
2. สามารถเลือกเรียนวิชา คณิตศาสตร์ เคมี หรือ ฟิสิกส์ โดย
– วิชาเคมี มีผลสอบไม่ต่ำกว่า C
หรือ
– วิชา คณิตศาสตร์ หรือ ฟิสิกส์ มีผลสอบไม่ต่ำกว่า D
10
9. ฟิสิกส์
10. วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
11. สถิติ
ให้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ และ ฟิสิกส์ โดย
– ทั้ง 2 วิชา มีผลสอบแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C
2
4
4
12. วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี ให้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ และ ชีววิทยา โดย
– ทั้ง 2 วิชา มีผลสอบแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C
4
13. วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ สามารถเลือกเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เคมี หรือ ฟิสิกส์ โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 2 วิชา ที่ผลสอบแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C+
5
14. สัตววิทยา
15. ชีววิทยา
ให้เรียนวิชาเคมี และ ชีววิทยา โดย
– วิชาเคมี มีผลสอบไม่ต่ำกว่า C และ
– วิชาชีววิทยา มีผลสอบไม่ต่ำกว่า B
5
5
16. วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) 1. ให้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดย
– มีผลสอบไม่ต่ำกว่า และ
2. สามารถเลือกเรียนวิชา เคมี ชีววิทยา หรือ ฟิสิกส์ โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 1 วิชา มีผลสอบไม่ต่ำกว่า C+
10
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1. วิศวกรรมเครื่องกล
2. วิศวกรรมไฟฟ้า
3. วิศวกรรมโยธา
4. วิศวกรรมอุตสาหการ
5. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
6. วิศวกรรมเคมี
7. วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
8. วิศวกรรมการบินและอวกาศ
9. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
10.วิศวกรรมวัสดุ
11.วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ
ให้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ และ ฟิสิกส์ โดย
– ทั้ง 2 วิชา มีผลสอบแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า B
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
คณะสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ให้เรียนวิชาเคมี และ ชีววิทยา โดย
– ทั้ง 2 วิชา มีผลสอบแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C
10
คณะสัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ 1. ให้เรียนวิชาชีววิทยา โดย
– มีผลสอบไม่ต่ำกว่า B+ และ
2. สามารถเลือกเรียนวิชา คณิตศาสตร์ เคมี หรือ ฟิสิกส์ โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 1 วิชา มีผลสอบไม่ต่ำกว่า และ
3. ผลการเรียนของวิชาที่เลือกตามข้อ 1 และ 2 เมื่อนำมาเฉลี่ยกันแล้ว มีแต้มคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50
40
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1. เทคโนโลยีชีวภาพ
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สามารถเลือกเรียนวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา หรือ ฟิสิกส์ โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 1 วิชา ที่ผลสอบไม่ต่ำกว่า B
5
5
8
4. เทคโนโลยีการบรรจุ
5. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
สามารถเลือกเรียนวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา หรือ ฟิสิกส์ โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 1 วิชา ที่ผลสอบไม่ต่ำกว่า C
5
5
6. นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (นานาชาติ) 1. สามารถเลือกเรียนวิชา เคมี หรือ ฟิสิกส์ โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 1 วิชา ที่ผลสอบไม่ต่ำกว่า C
2. ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
TOEFL PBT/ITP มากกว่า 547 คะแนน
.             CBT          มากกว่า 210 คะแนน
.             iBT           มากกว่า 78 คะแนน
IELTS                    อย่างน้อยระดับ 5.5
OOPT                    มากกว่า 80 คะแนน
KU-EPT                มากกว่า 70 คะแนน
5
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถเลือกเรียนวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และ/หรือ ฟิสิกส์ โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 1 วิชา ที่ผลสอบไม่ต่ำกว่า C
หรือ
– ต้องมีอย่างน้อย 2 วิชา ที่ผลสอบแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า D
10
วิทยาเขตกำแพงแสน
คณะประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (โครงการขยายโอกาสวิทยาเขตกำแพงแสน) สามารถเลือกเรียนวิชา คณิตศาสตร์ เคมี หรือ ชีววิทยา โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 1 วิชา ที่ผลสอบไม่ต่ำกว่า C
15
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 1. วิศวกรรมเกษตร
2. วิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)
สามารถเลือกเรียนวิชา คณิตศาสตร์ หรือ ฟิสิกส์ โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 1 วิชา ที่ผลสอบไม่ต่ำกว่า C
10
10
วิทยาเขตศรีราชา
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 1. เคมี 1. ให้เรียนวิชาเคมี โดย
– มีผลสอบไม่ต่ำกว่า C+ และ
2. สามารถเลือกเรียนวิชา คณิตศาสตร์ หรือ ฟิสิกส์ โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 1 วิชา มีผลสอบไม่ต่ำกว่า C+
5
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สามารถเลือกเรียนวิชา คณิตศาสตร์ เคมี หรือ ชีววิทยา โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 2 วิชา ที่ผลสอบแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C+
5
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 1. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
2. วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ
3. วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
4. วิศวกรรมโยธา
5. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
6. วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต (พหุวิทยากร)
ให้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ และ ฟิสิกส์ โดย
– ทั้ง 2 วิชา มีผลสอบแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C+
5
5
5
5
5
5
7. วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ) ให้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ และ ฟิสิกส์ โดย
– ทั้ง 2 วิชา มีผลสอบแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C
5
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 1. เทคโนโลยีการอาหาร
2. ทรัพยากรเกษตร
3. อาหารปลอดภัยและโภชนาการ
4. ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
5. ประมง
6. สัตวศาสตร์
สามารถเลือกเรียนวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ หรือ ชีววิทยา โดย
– ต้องมีอย่างน้อย 2 วิชา ที่ผลสอบแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C
10
10
10
10
10
10

กรณีที่มีผู้ที่มีผลการศึกษามากกว่าจำนวนที่รับได้ จะพิจารณาตามลำดับคือ พิจารณาตัวเลือกเงื่อนไข หรือ เงื่อนไขแรกก่อน (กรณีสาขาวิชากำหนดเงื่อนไขให้เลือกได้มากกว่า 1 เงื่อนไข) และพิจารณาจากคะแนนดิบของวิชานั้น ๆ ต่อไป

เกณฑ์คะแนนตามตารางข้างต้น เฉพาะการรับนักเรียนในโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 เท่านั้น โครงการฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์และจำนวนการรับเข้าศึกษาในรุ่นถัด ๆ ไป

หมายเหตุ

  • นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 หรือก่อนหน้านี้ ไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้ แต่ยังสามารถเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตได้ตามปกติหากผลการเรียนยังไม่หมดอายุ 3 ปี
  • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 4 ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2563 สามารถเริ่มลงทะเบียนเรียนและสอบวัดผลเพื่อสะสมผลการเรียน เพื่อใช้ยื่นขอสิทธิ์ฯ เมื่อนักเรียนขึ้นศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2564 และ 2565 ตามลำดับ แต่จะใช้เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของปีที่นักเรียนจะยื่นใช้สิทธิ์ฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของคณะวิชา/วิทยาลัยที่จะรับเข้าศึกษา ดังนั้น นักเรียนจะต้องติดตามข้อมูลและข่าวสารจากของโครงการฯ อย่างใกล้ชิด