รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศสำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

(เปิดรับสมัคร วันที่ 15 มิถุนายน 2565 – 5 กรกฎาคม 2565)

……………………………………………………………..

 

 1. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คุณวุฒิปริญญาตรี

 2. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คุณวุฒิปริญญาโท

 

              รายละเอียดเพิ่มเติม