รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สอบข้อเขียน) >>NEW<<

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สอบข้อเขียน) >>NEW<<

ประกาศสำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา

วิชา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก (สอบข้อเขียน)

……………………………………………………………..

 

 

 

 

 

1. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คุณวุฒิปริญญาตรี

สังกัดฝ่ายทะเบียนและบริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 1 อัตรา

 

 

ดาวน์โหลดประกาศ 

>>> ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
>>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สอบข้อเขียน)