ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ >>NEW<<

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ >>NEW<<

ประกาศสำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

……………………………………………………………..

 

 

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ คุณวุฒิปริญญาตรี

สังกัดสำนักงานเลขานุการสำนักบริหารการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คุณวุฒิปริญญาตรี

สังกัดฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยี จำนวน 2 อัตรา

 

ดาวน์โหลดประกาศ

>>> ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
>>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
>>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา วิชา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก (สอบข้อเขียน)
>>> ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
>>> ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้