รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศสำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 7 – 27 มีนาคม พ.ศ. 2567

……………………………………………………………..

 

 

 

 

 

1. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คุณวุฒิปริญญาตรี

สังกัดฝ่ายทะเบียนและบริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 1 อัตรา

 

 

ดาวน์โหลดประกาศ 

>>> ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย