ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศสำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวน ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

…………………………………………………………

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม   

            ดาวน์โหลด >>