ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสังกัดสำนักบริหารการศึกษา

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสังกัดสำนักบริหารการศึกษา

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าฝ่ายสังกัดสำนักบริหารการศึกษา

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสังกัดสำนักบริหารการศึกษา

***************************************

 

การดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกหัวหน้าฝ่าย 6 ฝ่าย

1.  หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ

2.  หัวหน้าฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา

3.  หัวหน้าฝ่ายบริการการเรียนการสอน

4.  หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาศึกษาทั่วไป

5.  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยี

6.  หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม