ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน สังกัดสำนักบริหารการศึกษา

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน สังกัดสำนักบริหารการศึกษา

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกหัวหน้างานสำนักบริหารการศึกษา

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน สังกัดสำนักบริหารการศึกษา

***************************************

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม