ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ประกาศสำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

……………………………………………………………..

 

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คุณวุฒิปริญญาโท

 

          รายละเอียดเพิ่มเติม