ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน

ประกาศสำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน

จำนวน 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ B1/2566

…………………………………………………………

 

 

 

             รายละเอียดเพิ่มเติม