ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ประกาศสำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

……………………………………………………………..

 

 

ของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ดังนี้

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

2. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม