รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ประกาศสำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2565 ถึง วันที่ 7 ตุลาคม 2565

……………………………………………………………..

 

จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายมาตรฐานการศึกษา

2. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายทะเบียนและบริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ

3. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยี

 

 

          รายละเอียดเพิ่มเติม