รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ >>NEW<<

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ >>NEW<<

ประกาศสำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ระหว่างวันที่ 4 – 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567

……………………………………………………………..

 

 

 

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ คุณวุฒิปริญญาโท

สังกัดฝ่ายทะเบียนและบริหารนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คุณวุฒิปริญญาตรี

สังกัดฝ่ายบริการวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คุณวุฒิปริญญาตรี

สังกัดฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยี จำนวน 3 อัตรา

 

ดาวน์โหลดประกาศ 

>>> ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้