ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย >>NEW<<

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย >>NEW<<

ประกาศสำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

สมัครได้ถึงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567

……………………………………………………………..

 

 

 

1. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คุณวุฒิปริญญาตรี

สังกัดสำนักงานเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คุณวุฒิปริญญาโท

สังกัดฝ่ายบริการการเรียนการสอน จำนวน 1 อัตรา

 

ดาวน์โหลดประกาศ 

>>> ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
>>> ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย