ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (สอบข้อเขียน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (สอบข้อเขียน)

ประกาศสำนักบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา วิชา รูปแบบการสอบ

และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก (สอบข้อเขียน)

ในวันที่  24 พฤษภาคม  พ.ศ. 2565

———————————————————————–

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  จำนวน  1  ตำแหน่ง  1  อัตรา

  • ตำแหน่งที่ 1  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  คุณวุฒิปริญญาโท (สังกัดฝ่ายบริการการเรียนการสอน) จำนวน  1  อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม