ผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศสำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ของสำนักบริหารการศึกษา

……………………………………………………………..

 

 

ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ของสำนักบริหารการศึกษา

      1. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายทะเบียนและบริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม