ผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ประกาศสำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ของสำนักบริหารการศึกษา

……………………………………………………………..

 

 

ของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ดังนี้

      1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

      2. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม