ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ประกาศสำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

………………………………………………………………

 

ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ถึงวันที่ 13 พษภาคม พ.ศ. 2565

จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

  • ตำแหน่งที่ 1  นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ คุณวุฒิปริญญาโท (สังกัดฝ่ายบริการการเรียนการสอน) จำนวน 1  อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม