ฐานข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ 2565
2560
2555
2552
วท.บ. ธุรกิจการเกษตร 2559
2554
2549
วท.บ. เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 2560
วท.บ. เศรษฐศาสตร์เกษตร 2555
2553
ศ.บ. เศรษศาสตร์สหกรณ์

วท.บ. เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

2564

2559

 

2553
2552
2532
ศศ.บ. เศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) 2565
2560
2555
2552
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ประยุกต์และธุรกิจเกษตร 2564

 

หลักสูตรปริญญาโท อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 2564
2559
ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ 2564
2559
ศศ.ม. เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2565

2560

 

 

วท.ม. การจัดการทรัพยากร 2564

2559

ศ.ม. เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 2559
วท.ม. เศรษฐศาสตร์ประยุกต์สำหรับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 2564
วท.ม. ธุรกิจการเกษตร 2565

2560

 

 

 

 

 

หลักสูตรปริญญาเอก อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ปร.ด. เศรษฐศาสตร์ 2566 ( 65)
2561
ปร.ด. เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร หลักสูตรนานาชาติ 2565

2560