คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี รับทราบ จาก สป.อว. อนุมัติ จาก สภา มก. รับทราบ จาก ก.ค.ส. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
วท.บ. เคมีประยุกต์ 2560
2555
2552
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 2560
2555
2552
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2560
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 2555
2551
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 2560
2555
วศ.บ. วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 2551
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2554*
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2561
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2562
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรปริญญาโท รับทราบ จาก สป.อว. อนุมัติ จาก สภา มก. รับทราบ จาก ก.ค.ส. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
หลักสูตรปริญญาเอก รับทราบ จาก สป.อว. อนุมัติ จาก สภา มก. รับทราบ จาก ก.ค.ส. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์

*ใช้หลักสูตรเดียวกับวิทยาเขตกำแพงแสน