คณะเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี รับทราบ จาก สป.อว. อนุมัติ จาก สภา มก. รับทราบ จาก ก.ค.ส. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ 2560
2555
2552
วท.บ. ธุรกิจการเกษตร 2559
2554
2549
วท.บ. เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 2560
วท.บ. เศรษฐศาสตร์เกษตร 2555
2553
วท.บ. เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2559
2553
2552
2532
ศศ.บ. เศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) 2560
2555
2552
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรปริญญาโท รับทราบ จาก สป.อว. อนุมัติ จาก สภา มก. รับทราบ จาก ก.ค.ส. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ศ.ม.เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 2559
ศ.ม.เศรษฐศาสตร์ 2559
วท.ม.การจัดการทรัพยากร 2559
ศ.ม.เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 2559
หลักสูตรปริญญาเอก รับทราบ จาก สป.อว. อนุมัติ จาก สภา มก. รับทราบ จาก ก.ค.ส. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์