รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศสำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

วันที่ 4 – 24 มกราคม พ.ศ. 2565

———————————————————————–

 

 

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

  • ตำแหน่งที่ 1  นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ คุณวุฒิปริญญาตรี (สังกัดฝ่ายทะเบียนและบริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ) จำนวน 1  อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม