ฐานข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

หลักสูตรปริญญาตรี อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ 2565

2560

2555
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต 2560
2555
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2565
2560
2555
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 2565
2560
2555
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ 2565

2560

2555
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 2565

2560

 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2555*
2551*
วศ.บ. วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) 2567
วศ.บ. วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 2562
วศ.บ. วิศวกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2566
วศ.บ. วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล (หลักสูตรพหุวิทยาการ) 2565
วศ.บ. วิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรนานาชาติ) 2566

*ใช้หลักสูตรเดียวกับ วิทยาเขตบางเขน

หลักสูตรปริญญาโท อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
วศ.ม. วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม 2565

2560

 

 

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ 2565

2560

 

 

วศ.ม. การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี 2565

2560

 

 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2566

2561

 

 

 

หลักสูตรปริญญาเอก อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์