คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

หลักสูตรปริญญาตรี รับทราบ จาก สป.อว. อนุมัติ จาก สภา มก. รับทราบ จาก ก.ค.ส. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ 2560  
2555
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต 2560
2555
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2560
2555
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 2560
2555
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ 2560
2555
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 2560
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 2555*
2551*
วศ.บ. วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 2562
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรปริญญาโท รับทราบ จาก สป.อว. อนุมัติ จาก สภา มก. รับทราบ จาก ก.ค.ส. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
วศ.ม.วิศวกรรมความปลอดถัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม 2560
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ 2560
หลักสูตรปริญญาเอก รับทราบ จาก สป.อว. อนุมัติ จาก สภา มก. รับทราบ จาก ก.ค.ส. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์

*ใช้หลักสูตรเดียวกับ วิทยาเขตบางเขน