หมดเวลาลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2564

ขณะนี้ช่วงลงทะเบียนของนิสิตหลักสูตรนานาชาติ อยู่ในช่วง ลงทะเบียนเรียนล่าช้าและเปลี่ยนแปลงรายวิชา – สัปดาห์ที่ 2 ของการเปิดภาคเรียน สิ้นสุดวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 16.00 น.