ปิดการทำบัตรนิสิตรูปแบบใหม่ เวลา 19:00 วันที่ 28 มี.ค.

ปิดการทำบัตรนิสิตรูปแบบใหม่

ถึงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 19:00 น.

นิสิตที่ไม่ได้มาทำบัตรตามวันที่กำหนดขอให้ติดตามข่าวสารการทำบัตรได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล โดยจะแจ้ง SMS ให้นิสิตทราบต่อไป