ติดต่อสำนักบริหารการศึกษา / หน่วยทะเบียนนิสิตประจำวิทยาเขต

ส่วนกลาง (บางเขน)

สำนักบริหารการศึกษา

 • โทรศัพท์: 0 2118 0100
  • ตารางเรียนและการลงทะเบียนเรียน ต่อ 8035-43
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ และการขอผ่อนผัน ฯ ต่อ 8074-8
  • การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ต่อ 8033, 8015-22, 8024-30, 8032
  • การรับเข้าศึกษาและนิสิตใหม่ ต่อ 8046-51
  • การกรอกเกรดออนไลน์ (อาจารย์) และการขอออกรหัสอาจารย์ที่ปรึกษา ต่อ 8023
  • โครงการเรียนล่วงหน้าของ มก. ต่อ 8060, 8231
  • งานพัฒนาหลักสูตร ต่อ 8221-25
 • โทรศัพท์: 0 2942 8200-45 ต่อหมายเลขด้านบนโดยมี 61 นำหน้า เช่น 618000
 • AskMe KU 4.0 และคลังคำถามคำตอบ
 • อีเมล: registrar@ku.ac.th
 • เฟซบุ๊ก: @kuregistrar

วิทยาเขตกำแพงแสน

กองบริหารการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน

วิทยาเขตศรีราชา

กองบริหารวิชาการและนิสิต สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

กองบริหารวิชาการและนิสิต สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร