ส่วนกลาง (บางเขน)

สำนักบริหารการศึกษา

 • โทรศัพท์: 0 2118 0100
  • ตารางเรียนและการลงทะเบียนเรียน ต่อ 8035-43
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ และการขอผ่อนผัน ฯ ต่อ 8074-8
  • การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ต่อ 8015-33, 8024-30
  • การรับเข้าศึกษาและนิสิตใหม่ ต่อ 8046-51
  • การกรอกเกรดออนไลน์ (อาจารย์) และการขอออกรหัสอาจารย์ที่ปรึกษา ต่อ 8023
  • โครงการเรียนล่วงหน้าของ มก. ต่อ 8231, 8049, 8031, 8059
  • งานพัฒนาหลักสูตร ต่อ 8221-25
  • ระบบ KU-LAM, KU-LEARN ต่อ 8031, 8059
 • โทรศัพท์: 0 2942 8200-45 ต่อหมายเลขด้านบนโดยมี 61 นำหน้า เช่น 618000
 • AskMe KU 4.0 และคลังคำถามคำตอบ
 • อีเมล: registrar@ku.ac.th
 • เฟซบุ๊ก: @kuregistrar

วิทยาเขตกำแพงแสน

กองบริหารการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน

วิทยาเขตศรีราชา

กองบริหารวิชาการและนิสิต สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

กองบริหารวิชาการและนิสิต สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ที่อยู่ :         เลขที่ 50 อาคารระพีสาคริก ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0 2118 0100
Fax :          0 2118 0109
Email :     registrar@ku.ac.th

เดินทางโดยรถขนส่งสาธารณะ 


ขึ้นจากหน้า ท่าอากาศยานดอนเมือง
สาย 29 (รังสิต – หัวลำโพง)
สาย 59 (รังสิต – สนามหลวง)
สาย 187 (หมู่บ้านเอื้ออาทรคลอง 3 – ท่าน้ำสี่พระยา)
สาย 510 (ม.ธรรมศาสตร์รังสิต – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)
สาย 538 (รพ.สงฆ์ – ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
สาย 555 (รังสิต – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

เดินทางโดยรถยนต์


จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ผ่านถนนหมายเลข 31 และ
ทางคู่ขนานถนนวิภาวดีรังสิต ถึง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์