หมดเวลาดำเนินการขอเพิ่ม-ถอนบางรายวิชา (ล่าช้า) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 สำหรับนิสิตหลักสูตรนานาชาติและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 16.00 น. …
นิสิตสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนได้ที่เว็บ https://my.ku.th เลือกเมนู ผลการลงทะเบียนเรียน

หมดเวลาดำเนินการขอเพิ่ม-ถอนบางรายวิชา (ล่าช้า) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 สำหรับนิสิตหลักสูตรภาษาไทยแล้ว ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.00 น. …
นิสิตสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนได้ที่เว็บ https://my.ku.th เลือกเมนู ผลการลงทะเบียนเรียน

ดำเนินการ & ปฏิทินการศึกษา

ดำเนินการที่เว็บ https://my.ku.th

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ยื่นคำร้องผ่านเว็บ (บางเขน) กรณีไม่สามารถดำเนินการผ่านระบบได้

มีข้อสงสัยติดต่อ 0 2118 0100 ต่อ 8035-43