การเพิ่ม-ถอนรายวิชา (ล่าช้า) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

การดำเนินการขอเพิ่ม-ถอนบางรายวิชาล่าช้า จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา จึงจะถือว่าทำรายการสำเร็จ

รายการจะถือว่าสำเร็จเมื่อคณบดีต้นสังกัดนิสิตไม่ได้ดำเนินการแจ้งไม่เห็นชอบรายการการลงทะเบียนเรียนของนิสิตภายในระยะเวลา 5 วันทำการ

หมดเวลาดำเนินการขอเพิ่ม-ถอนบางรายวิชา (ล่าช้า) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 สำหรับนิสิตหลักสูตรภาษาไทยแล้ว ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.00 น. …
นิสิตสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนได้ที่เว็บ https://my.ku.th เลือกเมนู ผลการลงทะเบียนเรียน หากรายการการลงทะเบียนไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อสำนักบริหารการศึกษา / กองบริหารการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน โดยด่วนที่สุด
นิสิตที่ต้องการดำเนินการขอลาพักการศึกษา ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันเริ่มวันสอบไล่ (วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564)

ดำเนินการ & ปฏิทินการศึกษา

ดำเนินการที่เว็บ https://my.ku.th

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ยื่นคำร้องผ่านเว็บ (บางเขน) กรณีไม่สามารถดำเนินการผ่านระบบได้

มีข้อสงสัยติดต่อ 0 2118 0100 ต่อ 8035-43