การลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

นิสิตใหม่ทุกคนจะต้องเข้าดำเนินการยืนยันการลงทะเบียน / ลงทะเบียนด้วยตนเอง ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ช่วงเวลา 9.30 – 12.30 น. ตามวันและเวลาที่คณะตนเองกำหนด หากพลาด นิสิตเข้าดำเนินการได้อีกครั้ง ภายในเวลา 13.30 – 16.00 น. เท่านั้น

หากพ้นกำหนดดังกล่าว นิสิตจะต้องติดต่อหน่วยทะเบียนประจำวิทยาเขต เพื่อดำเนินการลงทะเบียนล่าช้าด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้นิสิตไม่ได้แผนการเรียนตามนิสิตท่านอื่น ๆ และบางรายวิชาอาจจะต้องไปลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป / ภาคฤดูร้อน ซึ่งอาจจะทำให้นิสิตไม่สามารถจบการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด !!!

หมดเวลาลงทะเบียนในช่วงเวลากำหนด (สัปดาห์ที่ 1)

นิสิตสามารถ ลงทะเบียนล่าช้า / เพิ่ม-ถอนวิชาเรียนบางรายวิชา ด้วยตนเองอีกครั้ง (ปรับปรุงเงื่อนไขสาขา-ชั้นปี) ได้ในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. – วันที่ 2 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.00 น. และ ลงทะเบียนล่าช้า / เพิ่ม-ถอนวิชาเรียนบางรายวิชา (KU 3 online โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน) วันที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. – วันที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.00 น.