ปีการศึกษา 2560 ภาคต้น
โครงการพิเศษ
เกษตรเขตร้อนฯ (A17) จิตวิทยา ภาคพิเศษ (H02)
สถิติ ภาคพิเศษ (D04) รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ (H03)
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ (D14) ภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ (H04)
วิทยาศาสตร์ชีวภาพฯ (หลักสูตรนานาชาติ) (D20) นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ (H06)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ (E) เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ (H08)
โครงการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติ (IUP) อุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ (K)
เศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ (G01) นวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ (หลักสูตรนานาชาติ) (K07)
เศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคพิเศษ (G02) ภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ (L32)
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาคพิเศษ (G03) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารฯ (นานาชาติ) (L85)
เศรษฐศาสตร์การประกอบหาร (หลักสูตรนานาชาติ) (G11) การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) (L8)
เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (G12) ภาษาตะวันออก ภาคพิเศษ (L88)
ธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ (G21) บัญชี ภาคพิเศษ (N05)
การพยาบาลสัตว์ ภาคพิเศษ (P02)
ปีการศึกษา 2560 ภาคปลาย
ภาคปกติ
คณะเกษตร (A) คณะอุตสาหกรรมเกษตร (K)
คณะประมง (B) คณะมนุษยศาสตร์ (L)
คณะวนศาสตร์ (C) คณะบริหารธุรกิจ (N)
คณะวิทยาศาสตร์ (D) คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (P)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (E) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (R)
คณะศึกษาศาสตร์ (F) คณะสิ่งแวดล้อม (T)
คณะเศรษฐศาสตร์ (G) วิชาบูรณาการฯ (U)
คณะสังคมศาสตร์ (H) โครงการสหวิทยาการ (Y)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ (I)
โครงการพิเศษ
เกษตรเขตร้อนฯ (A17) จิตวิทยา ภาคพิเศษ (H02)
สถิติ ภาคพิเศษ (D04) รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ (H03)
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ (D14) ภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ (H04)
วิทยาศาสตร์ชีวภาพฯ (หลักสูตรนานาชาติ) (D20) นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ (H06)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ (E) เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ (H08)
โครงการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติ (IUP) อุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ (K)
เศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ (G01) นวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ (หลักสูตรนานาชาติ) (K07)
เศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคพิเศษ (G02) ภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ (L32)
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาคพิเศษ (G03) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารฯ (นานาชาติ) (L85)
เศรษฐศาสตร์การประกอบหาร (หลักสูตรนานาชาติ) (G11) การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) (L8)
เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (G12) ภาษาตะวันออก ภาคพิเศษ (L88)
ธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ (G21) บัญชี ภาคพิเศษ (N05)
การพยาบาลสัตว์ ภาคพิเศษ (P02)
ปีการศึกษา 2560 ภาคฤดูร้อน
ภาคปกติ
คณะเกษตร (A) คณะอุตสาหกรรมเกษตร (K)
คณะประมง (B) คณะมนุษยศาสตร์ (L)
คณะวนศาสตร์ (C) คณะบริหารธุรกิจ (N)
คณะวิทยาศาสตร์ (D) คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (P)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (E) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (R)
คณะศึกษาศาสตร์ (F) คณะสิ่งแวดล้อม (T)
คณะเศรษฐศาสตร์ (G) วิชาบูรณาการฯ (U)
คณะสังคมศาสตร์ (H) โครงการสหวิทยาการ (Y)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ (I)
โครงการพิเศษ
เกษตรเขตร้อนฯ (A17) จิตวิทยา ภาคพิเศษ (H02)
สถิติ ภาคพิเศษ (D04) รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ (H03)
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ (D14) ภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ (H04)
วิทยาศาสตร์ชีวภาพฯ (หลักสูตรนานาชาติ) (D20) นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ (H06)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ (E) เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ (H08)
โครงการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติ (IUP) อุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ (K)
เศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ (G01) นวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ (หลักสูตรนานาชาติ) (K07)
เศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคพิเศษ (G02) ภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ (L32)
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาคพิเศษ (G03) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารฯ (นานาชาติ) (L85)
เศรษฐศาสตร์การประกอบหาร (หลักสูตรนานาชาติ) (G11) การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) (L8)
เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (G12) ภาษาตะวันออก ภาคพิเศษ (L88)
ธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ (G21) บัญชี ภาคพิเศษ (N05)
การพยาบาลสัตว์ ภาคพิเศษ (P02)

This is a text block. Click the edit button to change this text.

This is a text block. Click the edit button to change this text.